Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

ZŠ Horníkova 1 - výběrové třídy

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament | Žákovská tvorba


 

 

Ve školním roce 2022/2023 opět budeme otevírat 6. výběrovou třídu a ve spolupráci se Světem vzdělání 1. výběrovou třídu. Bližší informace o těchto třídách a podmínkách přijímání žáků zde budeme v závislosti na vývoji situace průběžně zveřejňovat.

 

V přiloženém dokumentu se seznamte s aktuálním informacemi

 

 

 

Výběrové třídy 1. stupně

 

Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání, z.s., opět připravujeme v ZŠ Horníkova 1
otevření 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky.

 

Talentová zkouška 24. 2. a 17. 3. - přihlášení přes https://svetvzdelani.cz/lisen/
Poslední setkání rodičů k 1. třídě Světa vzdělání 14. 3. 2022.

Talentové zkoušky se konají v přízemí budovy školy. Vstup je bočním vchodem s nápisem Yamaha. Pokud stojíte před hlavním vchodem čelem, tak po pravé straně je brána. Projděte a uvidíte tento vstup.
Dítě si převezme paní učitelka v šatně (první místnost za dveřmi). Na stejné místo dítě přivedeme. Vše bude trvat cca 45 minut.
Přejeme dětem hodně štěstí a pohody.

 

Charakteristika výběrové třídy:

 • Od 1. do 5. třídy

 • Jedná se o navázání na běžný studijní program první třídy, který je rozšířený o angličtinu, logiku, matematiku a osobnostní rozvoj

 • ve třídě maximálně 24 žáků

 • Angličtinu vyučuje profesionální lektor (2 hodiny týdně) a rodilý mluvčí (1 hodiny týdně), jejichž výuka bude systematicky směřovat ke zkouškám Cambridge Englisch YLE

 • Matematika bude vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logiku, kritické myšlení, vede k lepšímu pochopení matematiky i k rozvoji osobnosti dítěte

 • Matematiky a logika (1 hodina týdně) + půlené hodiny matematiky a češtiny

 • Osobnostní a psychologický rozvoj (1 hodina týdně)

 • Financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin, učebnic a učebních materiálů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů

 • Rozšiřování obzoru dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky

 • Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči, individuálního přístup k rozvoji žáků a otevřené komunikace.

Podrobnější informace | Přihláška
 


Výběrové třídy 2. stupně

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Talentová zkouška bude z běžného učiva 5. ročníku základní školy. Zkoušky se dělají z matematiky a anglického jazyka. Testy jsou naplánovány na jednu vyučovací hodinu (45 min), ale dají se zvládnout rychleji.

Přítomen bude i učitel daného předmětu, aby mohl případně poradit.

Talentové zkoušky nejsou klasickým přijímacím řízením spadajícím do správního řízení. O přijetí do školy rozhoduje vždy ředitel školy. Samotné úspěšné splnění testu automaticky neznamená přijetí žáka.

Před přijetím žáka může být svolána schůzka se zákonnými zástupci žáka, dítětem a zástupci školy. Po zvážení všech dostupných podkladů a informací rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí žáka.

Nezveřejňujeme pořadí žáků při talentových zkouškách. Pouze abecední seznam prvních 24 žáků, které můžeme přijmout do této třídy a seznam 10 náhradníků. V případě, že se uvolní místo, budou osloveni tito náhradníci.

 

Testy z matematiky jsou postaveny na učivu ZŠ do 5. třídy. Úlohy jsou často úvahové. Vycházejí z testů na:

 

Učební plán a náplň hodin aplikované matematiky jsou součástí ŠVP "S radostí k moudrosti" na našem webu.

 

Přijímací test z anglického jazyka bude mít tyto části: listening (poslech s porozuměním), use of English (gramatika a slovíčka)

Úroveň: od konce 5. ročníku (např učebnice English Plus Starter) až po lehčí cvičení testu YLE Flyers. ukázka https://www.cambridgeenglish.org/Images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

Okruhy - nástin:

 • Gramatika: sloveso to be, sloveso to have, there is /are, some/any, předložky místa, přítomný čas prostý a průběhový, zájmena přivlastňovací (my, your), přivlastňovací ´s, minulý čas pasivní rozeznání, nikoliv aktivní použití

 • Slovíčka: popis osoby, rodina, můj pokoj, dům/byt, škola, město, můj den, volný čas, oblečení, dovolená.

 

Stáhněte si přihlášku,
vytiskněte ji, vyplňte a odešlete jako přílohu el. pošty na adresu sekretariat@zshornikova.cz,
případně přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy osobně.

Termín k podání přihlášek bude dodatečně upřesněn.

 


Aktualizace 14.04.2022, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace