Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

ZŠ Horníkova 1

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci

Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Školní knihovna | Žákovský parlament | Žákovský web


 

Výběrové třídy 1. stupně | Výběrové třídy 2. stupně

 

 

Bližší informace o výuce Světa vzdělání na 1. stupni najdete na této adrese: https://svetvzdelani.cz/vyuka-na-1-stupni/.

Do uživatelského účtu Světa vzdělání se můžete přihlásit (uživatelský účet vytvořit) zde: https://prihlaska.svetvzdelani.cz/login.


 

Co žáky nad rámec výuky v běžných třídách prvního stupně čeká

ANGLIČTINA - aktivní užívání cizího jazyka už od první třídy:

 • Děti v našich třídách mají už od první třídy ve svém rozvrhu 3 vyučovací hodiny angličtiny týdně.

 • Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel díky tomu má více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivněji zaměřit svoji pomoc, pokud je potřeba.

 • Angličtinu vyučujeme metodou Wattsenglish Wow. Ta děti motivuje jazyk aktivně používat už od úplných začátků a odbourává obavy v něm komunikovat. Podporuje také osvojení správné výslovnosti, kterou si žáci dále upevňují při konverzačních hodinách.

 • Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v páté třídě.

MATEMATIKA - osvojení si matematického myšlení a pozitivního vztahu k matematice:

 • Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody.

 • Hejného matematika děti baví. Přitom jsou ale prostřednictvím propracované metodologie vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků. Úlohy jsou obtížností stupňované tak, aby dokázaly naplnit potřeby všech žáků a každé dítě se učilo podle svých možností. Velký podíl skupinové práce při hodinách zároveň děti nenásilně učí, jak pracovat v týmu, a v důsledku toho přispívá ke zdravým vztahům ve třídě.

 • Důležitou složkou hodin matematiky je i zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

 • Pro lepší vhled do principů Hejného metody pořádáme pro rodiče prvňáčků úvodní setkání, kde se seznámí se základy metody a získají přesnější představu, co jejich děti v hodinách čeká.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - umění vycházet dobře s druhými i se sebou samým:

 • Nástup do školy je pro každého prvňáčka velká událost. Abychom už od úplného začátku dětem pomohli postavit se novým výzvám, aby si udržely pozitivní vztah ke škole a aby se v novém kolektivu cítily dobře, zařazujeme do rozvrhu právě hodiny osobnostního rozvoje.

 • Ty jsou zaměřené na zásady správného chování, etiku a zvládání vlastních emocí. Děti se při nich učíme i to, jak se efektivně učit (trénink paměti, různé techniky pro zapamatování, třídění myšlenek a podobně).

 • Podívejte se na ukázku pracovního listu O skřítkovi Jarýnkovi. Na příkladu skřítka poplety si žáci pod vedením třídní učitelky uvědomí své silné a slabé stránky, zamyslí se nad možnostmi, jak své slabé stránky překonávat, a budují si pozitivní vztah k sobě samým.

LOGIKA - rozvíjení schopnosti samostatně a logicky přemýšlet:

 • Logické uvažování a samostatné myšlení jsou nezbytnými předpoklady pro budoucí úspěšné uplatnění v životě. Obojí si děti osvojují už v hodinách matematiky díky Hejného metodě a zvláštní hodina logiky tyto schopnosti hravou formou dále upevňuje a prohlubuje.

 • Soubor ke stažení – podívejte se na některé z materiálů, které ve výuce používáme.

 • Soubor ke stažení –  doplňující materiál k učebnici logiky.

PROGRAMOVÁNÍ - dovednost používat technologie efektivně a bezpečně:

 • V dnešní době je zvládnutí práce s technologiemi klíčové. Proto zařazujeme hodiny programování už do třetí třídy. Učíme v nich nejen základy práce s počítačem (ty děti už mnohdy ovládají z domova), ale současně i zásady bezpečnosti v online prostředí.

 • Důležitou součástí hodin programování jsou jeho základy. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí programátory – díky programování se žáci především učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém a rozdělit ho na menší části. A co může být v životě pro vaše dítě cennější než právě schopnost rozčlenit si každý problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k vytyčenému cíli?


 

Výběrové třídy 2. stupně | Výběrové třídy 1. stupně

 

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Sraz žáků k talentové zkoušce je v 08:00 před školou, návrat ze zkoušky opět před školou v 10:00. Žáci ZŠ Horníkova přijdou rovnou do tříd ve 3. podlaží, sektor B (u zrcadel).

 

Talentová zkouška bude z běžného učiva 5. ročníku základní školy. Zkoušky se dělají z matematiky a anglického jazyka. Testy jsou naplánovány na jednu vyučovací hodinu (45 min), ale dají se zvládnout rychleji.

Přítomen bude i učitel daného předmětu, aby mohl případně poradit.

Talentové zkoušky nejsou klasickým přijímacím řízením spadajícím do správního řízení. O přijetí do školy rozhoduje vždy ředitel školy. Samotné úspěšné splnění testu automaticky neznamená přijetí žáka.

Před přijetím žáka může být svolána schůzka se zákonnými zástupci žáka, dítětem a zástupci školy. Po zvážení všech dostupných podkladů a informací rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí žáka.

Nezveřejňujeme pořadí žáků při talentových zkouškách. Pouze abecední seznam prvních 24 žáků, které můžeme přijmout do této třídy a seznam 10 náhradníků. V případě, že se uvolní místo, budou osloveni tito náhradníci.

 

Testy z matematiky jsou postaveny na učivu ZŠ do 5. třídy. Úlohy jsou často úvahové. Vycházejí z testů na:

 

Učební plán a náplň hodin aplikované matematiky jsou součástí ŠVP "S radostí k moudrosti" na našem webu.

 

Přijímací test z anglického jazyka bude mít část Poslech a část Čtení.

Bude obsahově v úrovni výstupů 5. ročníku ZŠ. Některé děti mají náskok a zvládají úroveň A2 Flyers Cambridge.

Uchazeč prokáže schopnost porozumění textu, doplní jednoduchou informací z poslechu apod., procvičení např. zde: https://www.esleschool.com/elementary-level-yl/

Rozhodující je nikoliv znalost gramatiky, ale celková schopnost porozumění textu či poslechu.

 

Stáhněte si přihlášku,
vytiskněte ji, vyplňte a odešlete jako přílohu el. pošty na adresu sekretariat@zshornikova.cz,
případně přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy osobně.

 


Aktualizace 05.03.2024, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň