Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Úřední deska, dokumenty | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

 

Elektronická podatelna

V souladu s nařízením vlády čís. 495/2004 Sb. je v naší škole zřízena elektronická podatelna, která přijímá elektronická podání za dále uvedených podmínek:

 • Elektronická podatelna školy přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat certifikát, jsou uvedeny na adrese www.postsignum.cz.

 • Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu podatelna@zshornikova.cz

 • Adresa umístění elektronické podatelny:
  Základní škola a mateřská škola
  Horníkova 1
  628 00  Brno

 • Úřední hodiny: nepřetržitý provoz

 • Příjem a zpracování elektronického podání:
  Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování, jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
  Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě, že nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

 • Seznam povolených formátů datových zpráv
  Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
  • formát *.doc
  • formát *.rtf
  • formát *.pdf
  • formát *.txt
  • formát *.xls
  • formát *.jpg
  • formát *.htm, *.html

 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  • CD
  • DVD

 • Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu sekretariat@zshornikova.cz.

 • Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv: Lenka Popelková.

 

Jestliže elektronické podání nebude výše uvedené podmínky splňovat, bude s ním zacházeno jako s běžnou zprávou elektronické pošty.

 


Seznam souvisejících právních předpisů:

 • zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
  •  toto nařízení bylo zrušeno nařízením vlády 495/2004 Sb. 495/2004 Sb., ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška 366/2001 Sb. Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
  • tato vyhláška byla zrušena vyhláškou 378/2006 Sb., ze dne 19. července 2006, o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
 • zákon 226/2002 Sb. (změny zákonů přijaté v souvislosti s elektronickým doručováním), kterým se mění zákon :
  • č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, (§ 59)
  • č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
   • tento zákon byl zrušen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, (§19 - Podání)
   • tento zákon byl zrušen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 
  • č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu - vydal ÚVIS č. 016/01.01
 • vyhláška 496/2004 Sb. Ministerstva informatiky, o elektronických podatelnách.

 


Aktualizace 19.11.2022