Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace | Web pro mobil

COVID-19

Aktuální informace v souvislosti s distanční výukou
14. 10. 2020 | ředitel školy

Ošetřovné pro rodiče, který potřebují s dětmi do 10 let zůstat doma tentokrát nevystavuje základní škola - seznamte se s přiloženou tiskovou zprávou MPSV. Prosím nadále sledujte webové stránky tohoto ministerstva.

Od 14. 10. 2020 stanovujeme úřední hodiny pro veřejnost v průběhu distanční výuky jak je uvedeno v přiloženém dokumentu.


 

Aktuální informace ke COVID-19, opatření platná od pondělí 12. 10. 2020
9. 10. 2020 | ředitel školy

V přiloženém dokumentu se seznamte s opatřeními, která platí od pondělí 12. 10. 2020.


 

Mimořádné opatření
2. 10. 2020 | ředitel školy

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice v Brně se od 5. 10. 2020 zavádí nová bezpečnostní opatření v základních školách. Pro mateřské školy se nic nemění.

Vyhlašuje se:

 1. Zákaz zpěvu

 2. Na 2. stupni zákaz sportovních aktivit, lze nahradit pobytem v přírodě. Na 1. stupni se může cvičit.

 3. Zájmové kroužky se ve škole neruší.


 

Bezpečnostní opatření
23. 9. 2020 | ředitel školy

Vzhledem k vývoji s COVID 19 nastavujeme opět bezpečnostní opatření. Věříme, že nebudeme muset rušit pronájmy.

Od 24. 9. 2020 do odvolání pro všechny platí následující opatření:

 1. Rodinní příslušníci žáků nevstupují do školy.

 2. Trenér si převezme děti hromadně v určený čas přede dveřmi a zavírá dveře.

 3. Nesmí zůstat otevřené zadní dveře.

 4. Komerční pronájmy (dospěláci) se do odvolání ruší. Nepronajímáme ani venkovní areál.


 

Rozhodnutí ředitele o pátku 25. 9. 2020
18. 9. 2020 | ředitel školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
zaznamenali jsme aktuální doporučení ministra zdravotnictví k uzavření škol tento pátek. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že naše škola (základní škola i mateřské školy) bude mít běžný provoz.
Samozřejmě je na Vaše zvážení, zda necháte své dítě doma z důvodů popsaných panem ministrem. V takovém případě nezapomeňte své dítě řádně omluvit a odhlásit stravu.


 

Mimořádná opatření k 18. 9. 2020
18. 9. 2020 |  ředitel školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se s účinností od 18. 9. 2020 zakazuje  pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování

 • v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,

 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole

 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení

 • žáky a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentu MŠMT ČR.


 

Doporučený postup Odborné společnosti praktických lékařů
15. 9. 2020 |  Mgr. Roman Burda, ředitel školy

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky projednala Rada vlády pro zdravotní rizika dne 14. 9. 2020.

Seznamte se s materiálem Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19.


 

Mimořádná oatření k 11. 9. 2020
11. 9. 2020 |  Mgr. Roman Burda, ředitel školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 musí všechny osoby ve školách a školských zařízeních nosit ve společných prostorách roušky.

To znamená, že jak děti, tak i zaměstnanci školy musí používat na chodbách, šatnách a v jídelně (kromě přímé konzumace jídla) roušku. Naopak ji nemusí mít při výuce v učebnách a tělocvičně.

Prosíme vás tedy, abyste své děti vybavili rouškami. Nejlépe 3 kusy na den, aby si je mohly střídat.

Zároveň Vás žádáme, abyste své děti s prvními příznaky nemoci nechali doma. V případě, že dítě bude projevovat známky infekčního onemocnění nebo bude mít teplotu, ihned Vás budeme kontaktovat, abyste si své dítě vyzvedli. Do této doby bude dítě čekat ve speciální místnosti mimo spolužáky s dohledem.

Třídní schůzky a hovorové hodiny se budou konat buď ve venkovních prostorách nebo na dálku prostřednictvím videokonferencí. Určí třídní učitel.

Žádáme Vás také, abyste do školy vstupovali opravdu jen v nutných případech a vždy s rouškou.

Děkujeme za spolupráci


 

Opatření k 30. 8. 2020
30. 8. 2020 |  ředitel školy

 

Škola dodržuje dopručení MŠMT: PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Vzhledem k aktuální situaci (31. 8. 2020) zelená barva na semaforu pro nás platí 1. stupeň pohotovosti, tzn. Výskyt bez komunitního přenosu. Škola nezavádí žádná další opatření.

V případě, že se změní "semafor" budeme Vás informovat o zavedených opatřeních, dle platných doporučení Krajské hygienické stanice (KHS).

 

Bližší informace:

 • Děti, zaměstnanci ani cizí návštěvníci nemusí nosit ve škole roušky

 • Za vstupem do školy, na toaletách, ve třídách a před jídelnou jsou k dispozici dezinfekce

 • Omezujeme pohyb třetích osob po budově školy. Výjimku mají první den rodiče žáků prvních tříd

 • Do MŠ je povolen vstup jen do šatny. Rodiče již nechodí do tříd

 • Ve školní jídelně se nepotkají cizí strávníci s našimi žáky a každá skupina má svá rezervovaná místa

 • Rušíme hromadné akce - jako hromadné zahájení školního roku, vánoční a velikonoční dílničky, školní ples atp.

 • Plánujeme menší akce podobného zaměření pro menší skupiny osob a nejlépe v přírodě.

V případě změny v epidemiologické situaci v našem okrese budeme postupovat dle doporučení MŠMT.

 

Důležitý výňatek z výše uvedeného dokumentu:

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (nutné potvrzení lékařem).

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách:

 1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

 2. (Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 3. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

30. 8. 2020 | Mgr. Roman Burda, ředitel školy

 

Centrální zdroje informací:


Aktualizace 14.10.2020, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.